De werking van nevengeulen

Panorama nevengeul Vreugderijkerwaard

dichte pakketten van waterplkanten in de stromende nevengeul van de Vreugdenrijkerwaard
Dichte pakketten van waterplanten in de stromende nevengeul van de Vreugdenrijkerwaard

De Vreugdenrijkerwaard bij Zwolle is één van de meest succesvolle nevengeulprojecten van Nederland. De geul werd in 2002/2003 aangelegd en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een natuurgebied van formaat.

Het recente onderzoek laat een belangrijke nieuwe ontwikkeling zien. Tijdens de veldbezoeken vanuit Rijn in Beeld deze zomer bleek een deel van de bijna 2 km lange geul vol te staan met bijzondere waterplanten. In de geul stonden op grote schaal zeldzame soorten als Rivierfonteinkruid en Doorgroeid fonteinkruid, die kenmerkend zijn voor stromende laaglandrivieren. Door aanwezigheid van scheepvaart en baggerwerkzaamheden hebben dergelijke vegetaties nog maar beperkt kans in de hoofdloop van de rivier. 

De snelheid waarmee de waterplantengemeenschappen zich hebben ontwikkeld is verrassend, maar hangt vermoedelijk mede samen met overgebleven kleine restpopulaties van deze soorten in de IJssel. De waterplanten vormen onderwaterwouden die uiterst belangrijk zijn voor vissen, libellen en andere dieren. Bevissing van de geul leverde dit voorjaar vangsten op van stroomminnende soorten als winde en sneep, maar ook soorten van stilstaande wateren als kleine modderkruiper.

Er is binnen Rijn in Beeld actief gekeken naar de ecologische en morfologisch ontwikkeling en werking van stromende nevengeulen. Er is onderzoek gedaan aan waterplanten, vissen en macrofauna en aan de veranderingen in de morfologie in devolgende gebieden:

  • Gamerensche Waard
  • Klompenwaard
  • Bakenhof
  • Vreugdenrijkerwaard, zie ook hier

 

voorkant boekje nevengeulen RWS copyPublicatie “Een nevengeul vol leven”.

Uitgave van Rijkswaterstaat, in samenwerking met Deltares en Rijn in Beeld