Brakelse Benedenwaarden

De Brakelse Benedenwaarden is een open grazige uiterwaard die voor ca. 2/3 wordt begraasd en voor het overige deel als hooiland in beheer is. Floristisch is de uiterwaard betrekkelijk goed ontwikkeld. In het begraasde gebied vinden we in grote aantallen stroomdalplanten als Ruige weegbree, Kattendoorn en Zachte haver. In de hooiland staan o.a. veel Grote en Kleine ratelaar, Karwijvarkenskervel en enkele pollen Veldsalie en Small Fakkelgras.

Onder de broedvogels is het verdwijnen van zeldzame rietsoorten (als Roerdomp, Grote karekiet en Snor)  sinds de jaren ’70 en ’80 opvallend. Dit hangt sterk samen met het verdwijnen getijdenwerking  door de bouw van de Haringvlietsluizen in 1970. Daar tegenover doen soorten van natuurlijk grasland, zoals Veldleeuwerik, Gele kwikstaart, Roodborsttapuit en Graspieper het de laatste jaren weer beter en Bloemplaat-21-mei-09-Bart-Pook Kwartelkoning en Kwartel broeden zo nu en dan in de hooilanden.

Het gebied is opvallend waardevol voor amfibieën, mede door het laagdynamische karakter van dit deel van de Waal. Zeldzame soorten van laagdynamische wateren als Poelkikker, Kamsalamander en Heikikker komen voor langs de Brakelse Afwatering en het Waarddijkmoerasje. Ook voor bepaalde libellen is het gebied interessant. De hooilanden zijn juist opvallend arm aan dagvlinders en andere insectenfauna.

Vanuit het Waterschap Rivierenland wordt gewerkt aan een inrichtingsplan voor de Brakelse Benedenwaarden (project Munnikenland). In de gebiedsrapportage van Rijn in Beeld (zie hierboven) worden ook enkele adviezen uitgewerkt voor de inrichting van het gebied.

Brakelse Benedenwaarden, hooilanden eo Bart Peters 28 mei 09 (32)lr