Stiftse Waarden

Stiftse Waarden Bart Peters Drift 11 juni 10 (5)lr

De Stiftse Uiterwaarden liggen ten westen van Tiel langs de Waal bij Ophemert en Varik. In deze uiterwaard is ca. 150 ha in particulier beheer waarvan een deel hooiland en een deel dynamische riviernatuur (Varikse Plaat). Daarnaast ligt er aantal jonge kleiputten in de zone tussen de winterdijk en het hooiland. Vooral de flora heeft profijt gehad van de herinrichting in 1996. Op de dynamische oeverwalzone hebben zich nieuwe soorten gevestigd zoals Brede ereprijs, Harige ratelaar en Moeslook. Ondanks het jarenlange consequente maaibeheer is het aantal bijzondere planten in de hooilanden laag. De broedvogelbevolking van de hooilanden is sterk gewijzigd: weidevogels (Grauwe gors, Grutto en Tureluur) hebben plaats gemakt voor ruigtesoorten (Grasmus, Rietgors en Sprinkhaanzanger). De Varikse Plaat is het doemin van bijzonder pioniers zoals Kleine plevier, Kluut en Visdief. In de dynamische strang kunnen rhoefiele vissen worden gevonden zoals Serpeling en Winde. Verder natuurherstel is mogelijk door de aanleg van een meestromende nevengeul door de jonge kleiputten. Het hooilandbeheer zou kunnen worden geoptimaliseerd door over te gaan naar een maaibeheer met nabeweiding.  

pdf icoonDownload hier de gebiedsrapportage van de Stiftse Waarden