Over Rijn in Beeld

Ewijkse Plaat 2 mei 11, Bart Peters (19)

Na het succes van project 'Maas in Beeld' loopt sinds het voorjaar van 2009 ook project 'Rijn in Beeld'. Dit project wil een zo compleet mogelijk beeld schetsen van de ontwikkelingen die de laatste twee decennia in nieuwe natuurgebieden en uiterwaardinrichtingsprojecten hebben plaatsgevonden.

Wat hebben al deze initiatieven opgeleverd en hoe kunnen we de inzichten gebruiken om lopende en toekomstige hoogwater- en natuurprojecten zo goed mogelijk uit te voeren? Wat werkt er goed en wat kunnen we daarvan leren in beleid, beheer, planvorming en uitvoering?


Het Symposium Rijn in Beeld van 19 april 2012

"Kwaliteit loont"

Op 19 april 2012 werd onder grote belangstelling in Deventer het grote slotsymposium van Rijn in Beeld gehouden.

DSC04843 boottocht symposium Bart PEen bruisende dag met veel positief elan over bereikte resultaten, maar ook over kansen voor de toekomst.

Klik hier voor een verslag van de dag.


Publicaties

 > Nieuwe publicatie: "Actief Zand"

Over het herstel van de stroomdalflora en de relatie met morfologisch actieve oeverwallen.

klik hier

l

> Nieuwe Publicatie: "Effectiviteit van agrarisch natuurbeheer"

Analyse van de resultaten van 20 jaar agrarische beheerovereenkomsten in het rivierengebied op flora en fauna.

klik hier voor het rapport en een overzicht van de belangrijkste conclusies en adviezen in het kortl


voorkant Rijn in Beeld Deel 1 copy>Syntheseboeken Rijn in Beeld

Op het symposium van 19 april 2012 werden twee rijk geïllustreerde syntheseboeken gepresenteerd van het project Rijn in Beeld:

Deel 1: De ecologische resultaten van 20 jaar ontwikkeling van het rivierengebied.

Deel 2: Een uitgebreide analyse van succesfactoren voor het beleid, voor uiterwaardinrichtingsprojecten en voor beheer van het rivierengebied (met thema's als: kwaliteit van inrichting, Actief Zand, natte overstromingsvlaktes, Succes van de EHS, N2000, resultaten van agrarisch natuurbeheer, succesvolle coalities met bedrijfsleven en hoogwaterveiligheid etc.).

Beide boeken zijn vrij te downloaden via deze website. klik hier voor meer info.


Voorkant Rijn en Beeld brochure copy>Publieksbrochure "Grote rivieren in Beeld

Zowel de resultaten van Rijn in Beeld en Maas in Beeld zijn samengevat in een bredere publieksbrochure. Ook deze is hier vrij te downloaden: klik hier.


cvVoorkant IJsselrapportages> Nieuwe gebiedsrapportages

Van 20 bekende en aansprekende uiterwaardinrichtingsprojecten en natuurontwikkelingsgebieden is uitgebreid bekeken hoe ze zich ontwikkeld hebben. De meeste rapportages hangen inmiddels aan deze website en zijn vrij te downloaden. Klik op het betreffende gebied in de linkerkolom.

> Recente persberichten (klik hier)


 Wat doet Rijn in Beeld?

Een selectie van geplande activiteiten:

Blauwe-Kamer-Bart-P-12-aug-Gebiedsanalyses

In 2009 en 2010 worden de ontwikkelingen in een groot aantal natuurgebieden en inrichtingsprojecten in kaart gebracht. Het gaat dan om ontwikkelingen in de flora en fauna, maar ook om een analyse van het beheer, de inrichting en de morfologische en landschappelijke veranderingen. Van al deze gebieden wordt een uitgebreide gebiedsrapportage gemaakt die in de loop van 2011 beschikbaar komen op deze website.

Klik hier voor een lijst van onderzoeksgebieden.

Millingerwaard-kleiafgravinTrends in het hele rivierengebied

Naast een analyse van individuele gebieden wordt ook gekeken naar het totaalbeeld van de ontwikkelingen in het hele rivierengebied. Hierbij wordt ook gekeken naar verschillen tussen Waal, Nederrijn, Gelderse Poort en IJssel.

Lessen voor uiterwaardinrichting en beheer

De praktijk van projecten en gebieden leert ons hoe toekomstige hoogwater- en natuurprojecten kunnen worden ingericht en hoe het beheer van terreinen nog beter kan. In de loop van 2012 zullen onder meer twee syntheseboekje worden opgesteld, waarin de belangrijke disMeinerswijk-18-mei-10-(14)lcussies langs de grote rivieren aan bod komen. Wat zijn de oorzaken van de veranderingen langs de grote rivieren en van verschillen tussen de drie Rijntakken. Er volgt ook een brochure voor bestuurders en bredere publiek.

Excursies en presentaties

Om de resultaten van 20 natuurontwikkeling breder bekend te maken worden vanaf 2010 o.a. excursiedagen georganiseerd, onder meer voor overheden, plannenmakers, rivier- en natuurbeheerders. Hiervoor worden partijen actief benaderd, maar ze kunnen ook zelf het initiatief nemen (klik hier voor overzicht excursies). Ook zullen de resultaten in presentaties en inExcursie Gijs Nederrijngroep juni 2011 2 de pers wereldkundig worden gemaakt.

Symposium

In april 2012 heeft een groot slotsymposium plaatsgevonden in Deventer en op een boot op de IJssel.

Overige

Millingerwaard-2008-Bart-lr

Rijn in Beeld is een groeiend project dat op basis van de inbreng van partnerorganisaties ook nieuwe activiteiten kan inbouwen en uitvoeren. Via deze website kunt u hiervan op de hoogte blijven.


Partners

Inmiddels doen er 15 partijen mee aan project Rijn in Beeld, waaronder het Ministerie van LNV, Rijkswaterstaat, Natuurorganisaties, Delfstofwinners, gemeenten en Waterschappen (zie logo's hiernaast).  Al deze organisaties zijn vanuit hun eigen taak betrokken bij natuurontwikkeling en inrichting langs onze Grote Rivieren. Binnen Rijn in Beeld vindt uitwisseling van ervaringen plaats en de kennis uit het project kan direct in tal van andere uitvoeringsprojecten en beleidsprocessen meegenomen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bart Peters of Gijs Kurstjens.

logo gijs copy